Dobra osobiste i ich ochrona

Ustawodawca pozostawia pod ochrona prawa cywilnego dobra osobiste człowieka, taki jak w szczególności zdrowie, wolność, cześć, swoboda sumienia, nazwisko lub pseudonim, wizerunek, tajemnica korespondencji, nietykalność mieszkania, twórczość naukowa, artystyczna, wynalazcza i racjonalizatorska, niezależnie od ochrony przewidzianej w innych przepisach. Kodeks cywilny nie zawiera pojęcia dóbr osobistych, w doktrynie przeważa koncepcja obiektywna , zgodnie z którą dobra osobiste są wartościami o charakterze niemajątkowym, wiążącymi się z osobowo...

Civil Law

Legal Advice

Lawyers