Nasze odpowiedzi

Jakie dokumenty należy przygotować przed założeniem sprawy o alimenty na mał. dzieci?

Sprawa o alimenty, mimo iż wydaje się być oczywista, bo każdy z rodziców ma obowiązek dostarczania środków utrzymania na rzecz mał. dzieci, wymaga solidnego przygotowania. Do pozwu o alimenty należy dołączyć oryginał odpisu skróconego aktu urodzenia. Kompleksowo należy opisać sytuację mał. dzieci , a wiąże się z tym konieczność załączenia do pozwu zestawienia wydatków, oryginałów rachunków za mieszkanie, media oraz zakup wyżywienia, odzieży, leków, książek i innych niezbędnych artykułów. Udokumentować należy też sytuację zarobkową i majątkową rodzica działającego w imieniu mał. dzieci. W pozwie należałoby też umieścić wniosek o zobowiązanie pozwanego do przedłożenia zaświadczenia o zarobkach za okres ostatnich 6 miesięcy oraz do przedłożenia historii rachunku bankowego.

Jestem osobą pokrzywdzoną w wyniku przestępstwa na tle majątkowym, jak mogę aktywnie brać udział w postępowaniu karnym?

Na wstępie trzeba wskazać, że sytuacja pokrzywdzonego jest uzależniona od tego czy zarzucamy oskarżonemu czyn ścigany z oskarżenia publicznego, czy też na wniosek pokrzywdzonego tj. z oskarżenia prywatnego.

W przypadku przestępstwa ściganego z oskarżenia publicznego pokrzywdzony może działać jako strona w charakterze oskarżyciela posiłkowego obok oskarżyciela publicznego lub zamiast niego. Jeżeli akt oskarżenia wniósł oskarżyciel publiczny, pokrzywdzony może aż do czasu rozpoczęcia przewodu sądowego na rozprawie głównej złożyć oświadczenie, że będzie działał w charakterze oskarżyciela posiłkowego. W sprawach ściganych z oskarżenia prywatnego tj. na wniosek pokrzywdzonego, może on wnosić i popierać oskarżenie w sądzie. Osobiście zalecam działanie w postępowaniu karnym obok oskarżyciela publicznego, bowiem mamy wówczas szansę ochrony naszych praw, możemy osobiście zadbać o wymierzenie sprawiedliwej kary oraz o zasądzenie na naszą rzecz stosownego zadośćuczynienia czy obowiązku naprawienia szkody. W takiej sprawie oskarżyciel posiłkowy czy prywatny w osobie pokrzywdzonego może działać za pośrednictwem pełnomocnika np. adwokata.

Zostałam bezpodstawnie zwolniona z pracy, jakie przysługują mi uprawnienia? Czy mogę odzyskać pracę?

Umowa o pracę rozwiązuje się na mocy porozumienia stron, przez oświadczenie jednej ze stron z zachowaniem okresu wypowiedzenia, przez oświadczenie jednej ze stron bez zachowania okresu wypowiedzenia lub z upływem czasu, na który umowa była zawarta. Rozumiem, że mamy tu do czynienia z jednostronnym rozwiązaniem umowy o pracę przez pracodawcę. Pracownik może wnieść odwołanie od wypowiedzenia umowy o pracę do sądu pracy, o czym powinien być pouczony przez pracodawcę z chwilą wypowiedzenia umowy o pracę. Jeżeli mamy do czynienia z umową o pracę zawartą na czas nieokreślony to w razie nieuzasadnionego wypowiedzenia umowy o pracę lub wypowiedzenia w sposób naruszający przepisy o wypowiadaniu umów o pracę, pracownik może przed sądem żądać uznania bezskuteczności wypowiedzenia, jeżeli upłynął już okres wypowiedzenia to może żądać przywrócenia do pracy na poprzednich warunkach albo odszkodowania. W przypadku umowy zawartej na czas określony lub na okres próbny, w razie naruszenia przepisów o wypowiadaniu umowy o pracę pracownikowi przysługuje jedynie odszkodowanie.

Możemy też mieć do czynienia z rozwiązaniem umowy o pracę przez pracodawcę bez wypowiedzenia z winy pracownika np. w razie ciężkiego naruszenia przez pracownika podstawowych obowiązków pracowniczych. Jeżeli dokonano tego z naruszeniem przepisów o rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia, wówczas to pracownikowi przysługuje roszczenie o przywrócenie do pracy na poprzednich warunkach albo odszkodowanie.

Mój sąsiad rozpoczął prowadzenie działalności gospodarczej na osiedlu domków jednorodzinnych, co wiąże się z dużym hałasem ( po posesji poruszają się wózki widłowe i działa piła elektryczna), co mogę zrobić w takiej sytuacji. Hałasy dochodzące z sąsiedniej działki uniemożliwiają mi normalne zamieszkiwanie.

Każdy z właścicieli nieruchomości powinien przy wykonywaniu swojego prawa powstrzymać się od działań, które zakłócałyby korzystanie z nieruchomości sąsiednich ponad przeciętną miarę, wynikającą ze społeczno-gospodarczego przeznaczenia nieruchomości i stosunków miejscowych. Z treści pytania wynika, iż mamy do czynienia właśnie z taką sytuacją gdy właściciel jednej z nieruchomości ponad przeciętną miarę oddziałuje na sąsiednie nieruchomości, co jest zakazane. W takiej sytuacji zgodnie z art. 144 w zw. z art. 222§2 kodeksu cywilnego osobie, której prawo własności zostało naruszone poprzez imisje może wystąpić z roszczeniem o przywrócenie stanu zgodnego z prawem i zaniechanie naruszeń. Przed wniesieniem powództwa polecam wezwać sąsiada do zaniechania naruszeń, tak aby umożliwić ugodowe rozwiązanie sprawy. Imisje mogą spowodować szkodę, której naprawienie następuje na podstawie przepisów o odpowiedzialności z tytułu czynów niedozwololnych ( art. 415 in. kodeksu cywilnego ). Jeżeli porozumienie z sąsiadem napotyka trudności, nie pozostaje nic innego jak tylko skierowanie sprawy na drogę postępowania sądowego.

Ojciec mojego dziecka nie przestrzega postanowienia sądu, w którym uregulowano kontakty z mał. dzieckiem, nie przychodzi na spotkania. Co mogę zrobić aby go zdyscyplinować?

Kodeks postępowania cywilnego przewiduje procedurę pozwalającą zmobilizować rodzica obowiązanego do kontaktów z mał. dzieckiem poprzez postanowienia sądu. Sąd w postanowieniu może zagrozić nakazaniem zapłaty oznaczonej sumy pieniężnej osobie uprawnionej do kontaktu z dzieckiem w razie nie wywiązania się z realizacji tych kontaktów. Wówczas taka osoba będzie zobowiązana zapłacić na rzecz osoby, pod której pieczą dziecko pozostaje oznaczoną kwotę pieniężną za każde naruszenie obowiązku kontaktów z dzieckiem. W pierwszej fazie sąd zagraża jedynie nakazaniem zapłaty kwoty pieniężnej, a w razie zgłoszenia kolejnego wniosku do sądu wobec dalszego nie wywiązywania się z kontaktów sąd wydaje postanowienia nakazujące zapłatę oznaczonej kwoty za każde naruszenie.

Moja Mama powołała do spadku tylko mojego brata pomijając mnie zupełnie. Jak wygląda w takiej sytuacji kwestia zachowku?

Na wstępie trzeba wskazać, że jest Pani osobą z kręgu spadkobierców ustawowych, a co się z tym wiąże jest Pani uprawniona do żądania zachowku. Wysokość zachowku określona jest w przepisach i w zależności od sytuacji będą to 2/3 wartości udziału spadkowego, który przypadłby w dziedziczeniu ustawowym ( jeżeli jest Pani osobą trwale niezdolną do pracy albo małoletnią) albo ½ wartości udziału spadkowego, który przypadłby przy dziedziczeniu ustawowym – w pozostałych przypadkach. Doradzałabym wezwać brata do zapłaty zachowku określając kwotę oraz czas zapłaty, a w razie braku reakcji lub zapłaty należałoby sprawę skierować na drogę postępowania sądowego.