w razie konfliktów między rodzicami, co do sposobu kontaktów z mał. dzieckiem, sąd na wniosek jednego z rodziców ustali sposób kontaktów;

– sąd może szczegółowo ustalić sposób kontaktów zarówno w tygodniu, w weekend, jak i w czasie Świąt, wakacji, ferii;

– w razie sprawowania pieczy nad dzieckiem przez osobę nieuprawnioną np. rodzica, który niezgodnie z orzeczeniem sądu nie wydaje dziecka drugiemu z rodziców, należy prowadzić procedurę odebrania osoby podlegającej władzy rodzicielskiej lub pozostającej pod opieką;

w razie nie przestrzegania ustalonych form kontaktów z mał. dzieckiem należy wprowadzić przed sądem procedurę sankcji za naruszenie obowiązków w przedmiocie kontaktów z dzieckiem;