każde dziecko pozostaje pod władzą rodzicielską aż do pełnoletności;

– zgodnie z ustawą władza rodzicielska przysługuje obojgu rodzicom;

– w razie konfliktu między rodzicami żyjącymi w konkubinacie czy też małżeństwie pojawiają się problemy we wspólnym wykonywaniu władzy rodzicielskiej nad dziećmi, kwestie te można rozwiązać poprzez orzeczenie sądu;

– sąd może w wyjątkowych przypadkach, gdy rodzice współpracują między sobą pozostawić władzę rodzicielską obojgu rodzicom;

– w razie konfliktu sąd może powierzyć władzę rodzicielską jednemu z rodziców, ograniczając władzę drugiego do określonych uprawnień np. współdecydowania o leczeniu dziecka, o wyborze szkoły;

– sąd może również powierzyć władzę rodzicielską jednemu z rodziców ustalając miejsce zamieszkania mał. dziecka w każdorazowym miejscu zamieszkania jednego z rodziców;

– jeżeli dobro mał. dziecka jest zagrożone sąd może poddać wykonywanie władzy rodzicielskiej nadzorowi kuratora lub w inny sposób zabezpieczyć dobro dziecka;

– sąd może pozbawić rodziców lub jednego z rodziców władzy rodzicielskiej jeżeli wystąpiła trwała przeszkoda w jej wykonywaniu albo jeżeli rodzice nadużywają władzy rodzicielskiej lub w sposób rażący zaniedbują swoje obowiązki;