z chwilą zawarcia małżeństwa między małżonkami powstaje ustrój wspólności majątkowej małżeńskiej, chyba że wcześniej małżonkowie w inny sposób uregulowali sprawy majątkowe

– zgromadzony majątek może być majątkiem wspólnym lub osobistym każdego z małżonków, pewne składniki majątkowe otrzymane po zawarciu małżeństwa nadal stanowić będą majątek osobisty np. przedmioty nabyte przez dziedziczenie czy darowiznę

 

– w zasadzie w każdej chwili małżonkowie mogą wspólność majątkową małżeńską rozszerzyć, ograniczyć albo ustanowić rozdzielność majątkową małżeńską lub rozdzielność majątkową małżeńską z wyrównaniem dorobków;

– majątkiem wspólnym małżonkowie zarządzają wspólnie, pewne decyzje mogą podejmować samodzielnie, a inne wymagają zgody drugiego małżonka – sąd może udzielić zgody na dokonanie czynności wymagających zgody drugiego małżonka w razie spełnienia ustawowych przesłanek;