– podziału majątku wspólnego można dokonać już w wyroku orzekającym rozwód, jeżeli spełnione są ustawowe przesłanki;

– najczęściej dokonuje się jednak podziału majątku wspólnego małżonków w odrębnym postępowaniu, wskazuje się w nim jakie składniki majątkowe małżonkowie zgromadzili, jak chcą je podzielić a możliwości jest wiele

– często część składników przyznaje się na wyłączną własność jednej ze stron, ze stosowną spłatą na rzecz drugiego z małżonków;

– nie można zapominać, iż w postępowaniu o podział majątku wspólnego można rozliczyć nakłady z majątku osobistego na majątek wspólny oraz z majątku wspólnego na majątek osobisty;

– zalecam konsultacje z adwokatem w sprawie sposobu podziału przed podjęciem samodzielnych działań przed sądem;