– prowadzenie postępowania o ubezwłasnowolnienie;

– ochrona dóbr osobistych i roszczenia odszkodowawcze;

– wady oświadczeń woli, uchylenie się od skutków prawnych oświadczenia woli;

– ochrona wierzyciela w razie niewypłacalności dłużnika;

– odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania;

– kara umowna i jej miarkowanie;

– cesja wierzytelności;

– bezpodstawne wzbogacenie;

– odpowiedzialność z tytułu czynów niedozwolonych;

– odpowiedzialność za szkody na osobie